Wikipedia:Aaj ke featured chapa/2 October 2008

Wikipedia se
Jump to navigation Jump to search
Toda log ke jhoprri Toda ke log South India ke Nilgiri Hills me rahe waala ek tribe hai jiske population 1000 se kamti hai. Ii chapa ek aam Toda palwaar ke jhoprrii dekhawe hai jon ki 3 m (10 ft.) uuncha, 5.5 m (18 ft.) lamba aur 2.7 m (9 ft.) chaurraa rahe hai. Iske baans ke perr se banawa laae hai jiske rattan se bandha jae hai aur jisle chat fuus ke ghar ke rakam patti aur grass ke rahe hai. Jhoprrii ke darwaja khali 0.9 x 0.9 metres (3 x 3 ft.)rahe hai jon ki jungli janwar se ii log ke bachae hai.

Photo credit: Pratheepps

Pahile ke featured article: HibiscusJupiterTaj Mahal