Sadasya ke suchi

Jump to navigation Jump to search
Sadasya ke suchi

Koi sadasya ke nai pawa gais hai.