Template:FEATURE

Wikipedia se
Jump to navigation Jump to search
Sanadhya.jpg

Totaram Sanadhya (1876 - 1947) Fiji ke Hindustani ke adhikar khatir maang kare waala pahila admi rahaa. Uske dhoka se bharti kar ke girmit me India se Fiji lawa gais rahaa. Uu 1893 me Fiji pahuchis aur paanch saal ke girmit kaatis lekin aapan adhikaar ke khaatir larrai karte rahis. Girmit khalaas kare ke baad, Sanadhya aapan kheti suruu karis aur sanghe sanghe pandit ke kaam bhi karis. Uu duusra Hindustani log ke madat hardam karat rahaa aur India se bhi madat le ke kosis karis. 1914 me uu India laut gais aur aapan experience ke baare me ek book, Mere Fiji Desh me Ikkis Varsh, likhis. Ii book ke parr ke India me Fiji ke prastithi ke baare sab log ke jaankari mila....aur