2000–2009

Wikipedia se

2000–2009 ke decade 1 January 2000 ke suuu bhais rahaa aur 31 December 2009 ke khalaas bais rahaa.